Оригинални научни рад
UDC: 338.48:633.88(497.6 Бања Врућица)
DOWNLOAD .pdf


Тешо Ристић
Универзитет за пословне студије, Бања Лука

 

Сажетак: У овом раду извршена су истраживања присутности љековитог дрвећа на простору насељеног мјеста Бања Врућица, еколошки услови и љековита својства. Посебна пажња je поклоњена љековитим својствима појединих врста шумског дрвећа. Анализирано je девет најзаступљенијих родова љековитог дрвећа на простору Бање Врућице: бијела врба (Salix alba), бреза (Betula pendula), брекиња (Sorbus tominalis), дивља јабука (Malus silvestris), дивља крушка (Pyrus communis), дивља трешња (Cerasus avium), јаребика (Sorbus aucuparia), липа (Tilia species diversa) и орах (Juglans regia L.). Такође je извршена инвентаризација појединих родова љековитог дрвећа, препоручени начини коришћења љековитог дрвећа код лијечења различитих болести.
Кључне ријечи: љековито дрво, заступљеност, екологија, плод, лист.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Ристић, Т. (2008). Распрострањеност важнијих врста љековитог дрвећа кao саставног дијела туристичке понуде Бање Врућице. Herald, 12, 203‒211.