UDK: 551.577.51(497.6 РС)
doi:10.7251/HER0913071T
DOWNLOAD .pdf


Горан Трбић1, Владан Дуцић2 и Нада Рудан3
1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет
2Универзитет у Београду, Географски факултет
3Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске

 

Сажетак: У раду су анализиране промјене количина падавина и њихов регионални распоред у Републици Српској. Истраживања су вршена за периоде 1961‒1990. и 1999‒2008, на бази података Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске. Добијени резултати указују на несигнификантна одступања за већину метеоролошких станица. У централном планинском појасу присутан је тренд повећања падавина на годишњем нивоу и по сезонама, док је током љетног периода на већини метеоролошких станица присутан тренд смањења падавина. Досадашња истраживања и добијени резултати указују на неминовност калибрације модела IPCC у вези са сценаријем промјене количина падавина за овај дио Југоисточе Европе.
Кључне ријечи: Режим падавина, промјене количине падавина, Републички хидрометеоролошки завод, Република Српска, IPCC.


 

REGIONAL CHANGES OF PRECIPITATION AMOUNT IN REPUBLIC OF SRPSKA

 

Goran Trbić1, Vladan Ducić2 and Nada Rudan3
1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska
2University of Belgrade, Faculty of Geography, Banja Luka, Republic of Serbia
3Republic Hydrometeorological Service, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: This paper analyzes the amount of rainfall changes and their regional distribution in Bosnia and Herzegovina. Research carried out for the period 1961-1990. and 1999-2008, based on data obtained from the Republic Hydrometeorological Service of the Republika Srpska. The results indicate insignificant differences for the majority ofmeteorological stations. In the central mountain region, there is a trend of increasing rainfall, while during the summer period, at most meteorological stations is present a decreasing trend of rainfall. Results of the previous research indicate the necessity of calibration the IPCC models in relation to the amount of rainfall change scenarios for this part of SEE. Key words: Precipitation regime, changes the amount of rainfall, Republic Hydrometeorological Service, Republika Srpska, IPCC.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Трбић, Г., Дуцић, В., & Рудан, Н. (2010). Регионалне промјене количина падавина у Републици Српској. Herald, 13, 66-72. doi:10.7251/HER0913071T


Аутор за кореспонденцију: Горан Трбић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: goran.trbic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Goran Trbić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: goran.trbic@pmf.unibl.org