Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 911.3::[321.01+316.485.26(497.15)
DOI 10.7251/HRLD1316025Z
DOWNLOAD .pdf


Игор Зекановић
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: Геопростор Босне и Херцеговине одликују карактеристична обиљежја, проистекла из сусрета и сукоба различитих религија и цивилизација. У том погледу, религијско-цивилизацијски фактор заузима посебно мјесто и значај, како у прошлости, тако и у савременим политичко-географским процесима. Религијска и културно- цивилизацијска различитост, често и анимозитети, на додирним тачкама, били су узрок ратним конфликтима крајем двадесетог вијека. Зато су савремене геополитичке одреднице Босне и Херцеговине резултат специфичних религијско-цивилизацијских интереса.
Кључне ријечи: Религије, цивилизације, Босна и Херцеговина, Република Српска, политичко-географски процеси.


 

RELIGIOUS-CIVILIZATION FEATURES OF BIH GEO-SPACE AS A DETERMINANT OF MODERN POLITICAL-GEOGRAPHICAL PROCESSES

 

Igor Zekanović
Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: Bosnia and Herzegovina geo-space is characterized by typical features that resulted from confrontations and clashes among various religions and civilizations. In this regard, the religious-civilization feature holds a special relevance in both past and modern political-geographical processes. The religious and cultural-civilization divergence and frequent animosity have caused war conflict in late 20th century. Therefore, the modern geopolitical features of Bosnia and Herzegovina are a result of specific religious-civilization interests.
Key words: religions, civilizations, Bosnia and Herzegovina, Republic of Srpska, political-geographical processes


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Зекановић, И. (2013). Религијско-цивилизацијске одреднице геопростора БиХ као детерминанта савремених политичко-географских процеса. Herald, 16, 25−41. doi:10.7251/HRLD1316025Z
Zekanović, I. (2013). Religious-Civilization Features of BiH Geo-Space as a Determinant of Modern Political-Geographical Processes. Herald, 16, 25−41. doi:10.7251/HRLD1316025Z


Аутор за кореспонденцију: Игор Зекановић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: igor.zekanovic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Igor Zekanović, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: igor.zekanovic@pmf.unibl.org