Оригиналан научни рад
UDC: 911.2:556(497.15-15X282)
DOWNLOAD .pdf


Чедомир Црногорац
Природно-математички факултет, Бања Лука

 

Сажетак: Овим радом, након проведених истраживања, дефинишу се значајније физичкогеографске карактеристике слива ријеке Велике Усоре и рјешавају одређени геоморфолошки проблеми. Значајни резултати истраживања су: дефинисање настанка водотока Велике Усоре, откриће појава епигеније и детерминисање терасних нивоа у долини Велике Усоре.
Кључне ријечи: слив, ријека Велика Усора, геолошка еволуција, клима, хидрологија, терасни нивои, епигенија, геоморфологија.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Црногорац, Ч. (1998). Резултати физичко-географских истраживања слива Велике Усоре. Herald, 3, 5‒19.