Оригинални научни рад
UDC: 502.21:551.435.13(497.6 PC)
DOWNLOAD .pdf


Радислав Тошић
Природно-математички факултет, Бања Лука

 

Сажетак: Природни ресурси представљају разноврсна природна тијела, материје и појаве које човјек користи како би подмирио своје потребе. Неке од природних ресурса човјек користи у изворном облику, а неке прерађује како би их прилагодио специфичним потребама. У циљу правилног поимања, коришћења и заштите ријечног наноса као природног ресурса, извршена је анализа расположивих ресурса ријечног наноса на територији Републике Српске. Поред тога, дефинисане су одређене препоруке у смислу рационалног управљања ресурсима ријечног наноса на простору Републике Српске.
Кључне ријечи: природни ресурси, ријечни нанос, ерозија, Република Српска.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Тошић, Р. (2008). Ријечни нанос ‒ ресурс Републике Српске. Herald, 12, 161‒176.