Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 338.48-6:502/504
DOI 10.7251/HER2117147O
DOWNLOAD


Видомир Обрадовић
„Орион“ д.о.о. Власеница, Република Српска

 

Сажетак: У раду је одређен просторно-функционални оквир села Врело у регији Бирач. Анализиране су основе природних и антропогених вриједности, њихова инвентаризација, комплементарност и развојна компонента одрживости сеоског туризма. Предмет рада је базиран на анализи природних специфичности које су имале пресудан утицај на просторно-функционалну организацију села Врело. На основу тога створене су претпоставке за могућу туристичку валоризацију и поступно увођење у одрживу развојну фазу. Разматрано је тренутно стање и могућности развоја еко и етно-туризма на економски одрживим основама уз институционалне развојне пројекте и ангажовање локалног становништва са благовременим и правилним односом према животној средини. На бази аутентичних природних и антропогених вриједности, акценат је дат и на могућност стварања претпоставки за
организацију теренских настава за студенте географије и просторног планирања.
Кључне ријечи: Село Врело, просторно-функционална организација, еко-туризам, одрживи развој.


 

SPATIAL-FUNCTIONAL ORGANIZATION OF THE VILLAGE VRELO AND POSSIBILITIES OF TOURIST VALORIZATION

 

Vidomir Obradović
“Orion“ Ltd, Vlasenica, Republika Srpska

 

Abstract: This paper is determined by the spatial-functional framework Vrelo village in the region of Birač. We analyzed the basics of natural and anthropogenic values, their inventory, complementarity and development component of the sustainability of rural tourism. The paper is based on an analysis of natural specifics that had a decisive influence on the spatial and functional organization of the village of Vrelo. On this basis, we created the conditions for a possible tourist valorization and the gradual introduction of a sustainable development phase. The current situation has been discussed and potential for development of eco and ethno-tourism on economically sustainable basis with institutional development projects and involvement of the local population with timely manner and proper attitude towards the environment. On the basis of authentic natural and anthropogenic values, emphasis is given to the possibility of creating conditions for organizing field classes for students of Geography and Spatial Planning.
Key words: Village Vrelo, spatial and functional organization, eco-tourism, sustainable development.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Обрадовић, В. (2017). Просторно-функционална организација села Врело и могућности туристичке валоризације. Herald, 21, 147−155. doi:10.7251/HER2117147O
Obradović, V. (2017). Spatial-Functional Organization of the Village Vrelo and Possibilities of Tourist Valorization. Herald, 21, 147−155. doi:10.7251/HER2117147O