Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 553.983:662.612
DOI 10.7251/HER2117091M
DOWNLOAD


Алексеј Милошевић
Рударски факултет Приједор, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска

 

Сажетак: Теренским и лабораторијским испитивањима утврђено је да су на сјеверу Просаре заступљене метаморфисане творевине Ораховске формације представљене гнајсевима, микашистима, кварцсерицитским, кварцитним и амфиболитским шкриљцима. Те творевине, настале на океанској кори у субдукционом рову залучног басена, су крајем горње креде претрпјеле обликовања у три фазе. Прво су биле интензивно изоклино убране. Затим су оне навучене на пограцку формацију, која је такође изоклино и коаксијално набрана заједно са стијенама у осталим формацијама. На крају су творевине ораховске формације заједно са осталим сјајним шкриљцима Просаре благо пренабранe. Уз све то сјајни шкриљци су били изложени синхроним и накнадним руптурним деформацијама.
Кључне ријечи: Просара, Ораховска формација, сјајни шкриљци, гнајсеви, палиноморфе, турбидити


 

FORMATION OF ORAHOVA GNEISS AND QUARTZ-SERICITE SCHISTES
IN THE NORTH OF MOUNTAIN PROSARA

 

Aleksej Milošević
Faculty of mining Prijedor, University of Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: Testings mades in laboratory and on the field are shown that in the North of Prosare are represented Orahova metamorphosed creation by gneiss, micaschist, quartz-sericite, quartzite and amphibolite schistes. That creation, resulting in the ocean crust in subduction trench of basin, at the end of the upper cretaceous suffered formatting in three phases. First, they were intensely aclinic picked. Then they are drawn in the ”Pogracka formation”, which has also aclinic crimped and coaxial together with the rocks in other formations. At the end of the creation, orahova formation together with other shine schistes of Prosare, which are litle bit prepleated. All these shiny schistes have been subjected to synchronous and subsequent rupture deformities.
Key words: Prosara, Orahova formation, shiny schists, gneiss, polymorphe, turbidites


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Милошевић, А. (2017). Формација ораховских гнајсева и кварц-серицитских шкриљаца на сјеверу Просаре. Herald, 21, 91−106. doi:10.7251/HER2117091M
Milošević, A. (2017). Formation of Orahova Gneiss and Quartz-Sericite Schistes in the North of Mountain Prosara. Herald, 21, 91−106. doi:10.7251/HER2117091M