ГЛАСНИК/HERALD – 27 (2023)

ХЕРАЛД ЦИЈЕЛИ – HERALD IN WHOLE – 27 – DOWNLOAD

ИМПРЕСУМ
КОРИЦЕ

ISSN 2232-8610 (PRINTED)
ISSN 2232-8629 (ONLINE)


Татјана Попов, Слободан Гњато, Горан Трбић, Марко Иванишевић, Дарко Боројевић и Милица Ђорђевић
ПРОМЈЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ВАЗДУХА И ПАДАВИНА У СОКОЦУ (1961–2022)

Tatjana Popov, Slobodan Gnjato, Goran Trbić, Marko Ivanišević, Darko Borojević and Milica Đorđević
CHANGES IN AIR TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN SOKOLAC (1961–2022)


Душицa Пeшeвић и Нeбojшa Кнeжeвић
УTИЦAJ ДEПOНИJE КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НA ЗAГAЂИВAЊE ВAЗДУХA – ПРИМЈЕР ДЕПОНИЈЕ „ЦРНИ ВРХ” КOД ЗВOРНИКA, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Dušica Pešević and Nebojša Knežević
IMPACT OF MUNICIPAL WASTE LANDFILL ON AIR POLLUTION – THE EXAMPLE OF “CRNI VRH” LANDFILL NEAR ZVORNIK, BOSNIA AND HERZEGOVINA


Голуб Љ. Ћулафић, Ана Милановић Пешић и Јелена Голијанин
ПРOМJEНE ВРИJEДНOСТИ КЛИМAТСКИХ EЛEМEНAТA И ЊИХOВ УТИЦAJ НA ВOДНИ РEЖИМ ГОРЊЕГ ТОКА ТAРE

Golub Lj. Ćulafić, Ana Milanović Pešić and Jelena Golijanin
CHANGES IN THE VALUES OF CLIMATE ELEMENTS AND THEIR IMPACT ON THE WATER REGIME OF THE UPPER STREAM OF TARA RIVER 


Драгана Милијашевић Јоксимовић
АНАЛИЗА ПРОТИЦАЈА И ВЕРОВАТНОЋЕ ПОЈАВЕ МАЛИХ И ВЕЛИКИХ ВОДА НА ЗЛОТСКОЈ РЕЦИ

Dragana Milijašević Joksimović
ANALYSIS OF THE FLOW AND PROBABILITY OF THE OCCURRENCE OF LOW AND HIGH WATER LEVELS ON THE ZLOTSKA RIVER


Марко Иванишевић, Татјана Попов, Горан Трбић, Слободан Гњато и Саша Љубојевић
ПРОСТОРНА И ВРЕМЕНСКА ДИСТРИБУЦИЈА ПОЖАРА ОТВОРЕНОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БАЊА ЛУКА

Marko Ivanišević, Tatjana Popov, Goran Trbić, Slobodan Gnjato and Saša Ljubojević
SPATIAL AND TEMPORAL DISTRIBUTION OF FIRES IN OPEN SPACE WITHIN THE CITY OF BANJA LUKA TERRITORY


Михаил Порфирович Бурла и Анатолиј Иванович Чистобајев
НЕПРИЗНАТА ПРИДЊЕСТРОВСКА МОЛДАВСКА РЕПУБЛИКА У ЗАГРЉАЈУ ГЛОБАЛНЕ ГЕОПОЛИТИКЕ

Mihail Porfirovich Burla and Anatoly Ivanovich Chistobaev
UNRECOGNIZED PRIDNESTROVIAN MOLDOVAN REPUBLIC CAUGHT IN THE GRIP OF GLOBAL GEOPOLITICS


Никола Леро
ЗЕМЉА У ПОКРЕТУ: ДРУШТВЕНО-КУЛТУРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ МИГРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Nikola Lero
COUNTRY ON THE MOVE: A SOCIO-CULTURAL OVERVIEW OF BOSNIA AND HERZEGOVINA’S MIGRATION HISTORY


Драшко Маринковић, Александар Мајић и Александра Петрашевић
АНАЛИЗА ФАКТОРА И СТАВОВА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА

Draško Marinković, Aleksandar Majić and Aleksandra Petrašević
ANALYSIS OF FACTORS AND ATTITUDES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS FOR CONTINUING EDUCATION


Драгица Делић и Лука Сабљић
РЕГИОНАЛНA ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈA СТРУКТУРНИХ ПРОМЈЕНА ЗАПОСЛЕНОСТИ СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Dragica Delić and Luka Sabljić REGIONAL DIFFERENTIATION OF STRUCTURAL CHANGES IN EMPLOYMENT OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA


Драган Папић
ГЕОГРАФСКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ОДРЖИВОСТИ МРЕЖЕ НАСЕЉА ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ

Dragan Papić GEOGRAPHICAL DETERMINANTS OF THE SUSTAINABILITY OF EAST HERZEGOVINA SETTLEMENT NETWORK


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.