Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 711.4:351.778.5
DOI 10.7251/HER2024023M
DOWNLOAD .pdf


Марјан Марјановић и Марсело Сагот Бетер

1Лондонски универзитетски колеџ, Бартлет школа планирања, Лондон, Уједињено Краљевство

2Баухаус Универзитет, УрбанХИСТ програм, Вајмар, Њемачка

 

Сажетак: Овај рад испитује однос између тренда урбане декаденције и урбанистичког планирања путем анализе различитих концептуализација овог феномена у планским документима и његове даље интерпретације у различитим визијама и стратегијама просторног планирања за градове у декаденцији. Сходно томе, развијена је квалитативна анализа садржаја осамнаест интегралних планова за градове у декаденцији смјештене у “Појасу рђе”, како би се идентификовала актуелна дефиниција и контекстуализација процеса урбане декаденције у Сједињеним Америчким Државама. Тврдимо да су постојеће нејасноће на нивоу политика довеле до различитих и недосљедних планских настојања да се адекватно ријеши проблем урбане декаденције, што ограничава усвајање јасних стратегија на урбаном нивоу. Анализа такође показује како појам сталног раста и даље доминира у традиционалним визијама развоја америчких градова Појаса рђе. У раду је закључено да је, за схватање и суочавање са трендом смањења урбанизације, важно промовисати појаву декаденције градова као текућег и трајног процеса који захтијева просторно планирање базирано на цјеловитом приступу рјешавању проблема.

Кључне ријечи: урбана декаденција, градови у декаденцији, опадање урбаних појасева, Појас рђе, интегрално планирање, визије планирања, стратегије планирања.


URBAN SHRINKAGE IN COMPREHENSIVE URBAN PLANNING OF RUST BELT CITIES: CONCEPTUALISATIONS, VISIONS, AND STRATEGIES

 

Marjan Marjanović1 and Marcelo Sagot Better2

1University College London, Bartlett School of Planning, London, United Kingdom

2Bauhaus-Universität, UrbanHIST Programme, Weimar, Germany

 

Abstract: The present paper examines the relation between urban shrinkage processes and urban planning through the analysis of different conceptualisations of the phenomenon in planning documents, and its further interpretation in planning visions and planning strategies for shrinking cities. Accordingly, a qualitative analysis of the content of eighteen comprehensive plans for shrinking cities located in the Rust Belt area has been developed in order to identify how urban shrinkage has currently been defined and contextualised in the United States. We argue that existing ambiguities at policy level have led to varying and inconsistent planning efforts to address shrinkage which consequently restricts the adoption of clear-cut strategies at urban level. The analysis also evaluates how the notion of perpetual growth still dominates traditional planning visions of development for American Rust Belt cities. The paper concludes that in understanding and dealing with urban decline, it is important to promote the notion of shrinkage as an on-going and permanent process that demands a ubiquitous “problem-solving” type of comprehensive planning.

Key words: urban shrinkage, shrinking cities, urban decline, Rust Belt, comprehensive planning, planning visions, planning strategies.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Марјановић, М., & Сагот Бетер, М. (2020). Урбана декаденција у интегралном урбанистичком планирању градова “Појаса рђе”: концептуализације, визије и стратегије. Herald, 24, 23‒61. https://doi.org/10.7251/HER2024023M

Marjanović, M., & Sagot Better, M. (2020). Urban Shrinkage in Comprehensive Urban Planning of Rust Belt Cities: Conceptualisations, Visions, and Strategies. Herald, 24, 23‒61. https://doi.org/10.7251/HER2024023M


Аутор за кореспонденцију: Marjan Marjanović, Bartlett School of Planning, University College London, Central House 14 Upper Woburn Place London WC1H 0NN, London, United Kingdom, E-mail: marjan.marjanovic.19@ucl.ac.uk

Corresponding author: Marjan Marjanović, Bartlett School of Planning, University College London, Central House 14 Upper Woburn Place London WC1H 0NN, London, United Kingdom, E-mail: marjan.marjanovic.19@ucl.ac.uk